Maxims of Karate

The Maxims of Karate

Seek Perfection of character

Be Faithful

Endeavour

Respect Others

Refrain from Violent Behaviour


Dojo Kun


Stots, jinkaku kansei
ni tsutomuru koto

Stots, makoto no
michi o mamoru koto

Stots, doryoku no
seishin o yashinau koto

Stots, reigi o omunzuro koto

Stots, keikki no yu o imashimuru koto

<Back>